سامانه ایجاد اکانت اینترنتی
جهت ایجاد اکانت رمز عبور همان رمز عبور در سیستم سما می باشد که در حالت پیش فرض همان شماره شناسنامه می باشد

سرعت اکانت:
محدودیت حجمی روزانه:
 1 Mb
 200 MB  
پس از ایجاد می توانید با شماره دانشجویی و رمز خود از اینترنت استفاده نمایید

شماره دانشجویی :

رمز عبور :