کتابخانه دانشگاه ایوانکی
مجموعه کتابخانه از کتاب ها و نشریات (فارسی ،عربی و لاتین) ، پایان نامه ها و گزارش ها، بانک های اطلاعاتی،

فیلم های علمی و
آموزشی، میکروفیلم، میکروفیش و لوح های فشرده تشکیل یافته است.   
 

 

 
 

Email: info@eyc.ac.ir:در جهت بهتر شدن خدمات انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را برای ما ارسال نمایید

Copyright©2003-2007 University of Eyvanekey