درباره معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایوان‌کی

  • با توجه به نقش محوری فعالیت های پژوهشی در تحقق اهداف دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری جایگاه ویژه ای دارا است. چنین موقعیتی مسئولیت خاص این نهاد علمی را نسبت به شناخت و توسعه فناوری کشور تأیید می کند. این مسئولیت شامل طیف وسیعی از اقدامات و برنامه های اساسی است که در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه سیاست گذاری می شود. برنامه ریزی و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه در زمینه های اجرای طرح های تحقیقاتی، همایش های علمی داخل و خارج از کشور، فرصت های مطالعاتی داخل و خارج، امور مربوط به تشویق چاپ مقالات، بررسی آیین نامه های مصوب شورای پژوهشی در این حوزه انجام گرفته و مورد حمایت مادی و معنوی قرار می گیرد.

    محمد امین باسوتی - مدیر امور خدمات پژوهش

انواع فعالیت های پژوهشی و تحقیق

مقاله

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

طرح پژوهشی

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

کتاب

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

ابداع - اختراع

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vita

استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

استاد راهنمای پایان نامه دکتری

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

استاد مشاور پایان نامه دکتری

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

پژوهشگران برتر سال گذشته

حمید صابری

رتبه اول اساتید

چاپ 1 مقاله ISI، چاپ 1 مقاله در مجله خارجی معتبر غیر ISC، چاپ 2 مقاله در مجله علمی - پژوهشی ISC، چاپ 1 مقاله در مجله علمی - پژوهشی غیر ISC، چاپ 1 مقاله در مجله علمی - ترویجی ISC، ارائه 24 مقاله در کنفرانس های بین المللی معتبر، راهنمای 15 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

وحید صابری

رتبه دوم اساتید

چاپ 1 مقاله ISI، چاپ 1 مقاله در مجله خارجی غیر ISI، چاپ 2 مقاله در مجله علمی - پژوهشی ISC، چاپ 1 مقاله در مجله علمی - ترویجی ISC، ارائه 15 مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی، ارائه 4 مقاله در کنفرانس های معتبر ملی، مشاور 1 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، راهنمای 10 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

مسعود احمدوند

رتبه سوم اساتید

چاپ 2 مقاله ISI، چاپ 1 مقاله در مجله خارجی معتبر غیر ISI، چاپ 2 مقاله در مجله علمی - پژوهشی ISC، ارائه 7 مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی، ارائه 2 مقاله در کنفرانس های معتبر ملی، مشاور 31 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، راهنمای 3 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد حبیب زاده

رتبه اول دانشجویان

ارائه 5 مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی، چاپ 1 مقاله در مجله علمی - ترویجی ISC

ساره اکبرپور

رتبه دوم دانشجویان

ارائه 1 مقاله در کنفرانس های معتبر ملی، چاپ 1 مقاله در مجله علمی - پژوهشی ISC

وسام کلمی زاده

رتبه سوم دانشجویان

ارائه 3 مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی